05/20/2017
لوله بازکنی جنوب تهران

لوله بازکنی جنوب تهران | تخلیه چاه رجبی 09198883535

05/20/2017
لوله بازکنی شرق تهران

لوله بازکنی شرق تهران | تخلیه چاه رجبی 77691212

05/20/2017
لوله بازکنی مرکز تهران

لوله بازکنی مرکز تهران | تخلیه چاه رجبی 88866106

05/20/2017
لوله بازکنی غرب تهران

لوله بازکنی غرب تهران | تخلیه چاه رجبی 66001093