05/20/2017
تخلیه چاه مرکز تهران

تخلیه چاه مرکز تهران | لوله بازکنی رجبی 88866106

05/20/2017
تخلیه چاه غرب تهران

تخلیه چاه غرب تهران | لوله بازکنی رجبی 66001093

05/20/2017
تخلیه چاه شمال تهران

تخلیه چاه شمال تهران | لوله بازکنی رجبی 22615332